Zasady reklamacji 

 1. Firma jest zobowiązana do dostarczenia Klientom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego produktu z umową.
 3. Firma odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Konsument powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji.
 5. Opis reklamacji z tytułu rękojmi powinien zawierać dane Konsumenta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania. Konsument może skorzystać z wzoru opisu reklamacji, który znajduje się w zakładce „Reklamacja” i może zostać pobrany i wydrukowany.
 6. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym Konsument może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt i opis reklamacji na formularzu albo w innej formie pisemnej) Konsument powinien odesłać na adres 

  NIL SHOP PAULINA MAŁYS ul. Władysława Olechnowicza 4/26, 20-491 Lublin
 8. Konsument może także przesłać opis reklamacji e-mailem na adres sklep@nilshop.pl lub użyć formularza [LINK] , a reklamowany produkt przesłać do Firmy na adres NILSHOP Paulina Małys ul. Władysława Olechnowicza 4/26, 20-491 Lublin
 9. Firma w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta, wysyłając e-mail na podany w Sklepie adres Konsumenta.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Produkty powinny być zwrócone przez Konsumenta w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. W obrocie między przedsiębiorcami, to znaczy w przypadku sprzedaży produktu Klientowi niebędącemu Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

  Odstąpienie od umowy 

  1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument), może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, to znaczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
  3. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Firmę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysłać pismo e- mailem, faksem, pocztą) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt 1.
  4. Klient musi wypełnić wzór odstąpienia od umowy dostępny pod adresem  [LINK albo pobrać go i wydrukować oraz przesłać pocztą na adres sklepu albo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy biuro obsługi Klienta prześle Klientowi na podany w zakładce „Twoje konto” adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie.
  3. Koszty wysyłki/zwrotu spoczywają po stronie Zwracającego.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
  5. Firma zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie ze złożonym zamówieniem w systemie oraz wypełnionym formularzem zwrotu w przeciągu 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.
  6. Postanowienia § 8 regulaminu, odnoszące się do Konsumentów, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Zwrot należności Klientom 

  1. Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
   1. zwrotu produktu z zamówienia na skutek wykonania przez Klienta prawa odstąpienia od umowy – Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu;
   3. odstąpienia od umowy przez Firmę w sytuacjach określonych w regulaminie i z mocy prawa.
  2. Firma dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta), przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Firmy, albo inny, podany przez Klienta, wedle Jego wyboru.

  Black friday!

  kod: black30