Dezynseptic 5L Żel do rąk

94,99 

DEZYNSEPTIC: Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, wykazujący działanie wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze. Do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania.

Opis

DEZYNSEPTIC: Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, wykazujący działanie wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze. Do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania.

SUBSTANCJE CZYNNE: Etanol: 70g/100g

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na dłonie niewielką ilość żelu, rozsmarować i odczekać 30 sekund. Czynność powtórzyć. Żel nie wymaga spłukiwania, wystarczy odczekać, aż odparują lotne składniki. Okres od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego to 60 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

NR POZWOLENIA na obrót produktem biobójczym: PB/1157/TP/2020

NIEBEZPIECZEŃSTWO: H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary, H319 – Działa drażniąco na oczy, P102 – Chronić przed dziećmi, P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, Nie palić, P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SKUTKI STOSOWANIA: Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. Zawiera alkohol etylowy. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować po upływie terminu przydatności. Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zużyte opakowanie unieszkodliwić lub poddać recyklingowi. Tylko opakowania całkowicie opróżnione można przekazać do recyklingu.

Black friday!

kod: black30